Integritetspolicy

Så här hanterar och skyddar vi dina personuppgifter?
Den 25 maj 2018 började lagen GDPR General Data Protection Regulation att gälla. Det är en gemensam lag inom EU som samordnar att samma regler gäller överallt i hela Europa för att skydda konsumentens personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ansvara för att ha full kontroll på sina kunders uppgifter. Här finns mer information: Datainspektionen

Miljöklokt ägs av Bolaget Save2day in Sweden HB, org nr: 969746-5905 som är ansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter som har registrerats och hur dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. Miljöklokt och Save2day lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än till de företagspartners som levererar ut produkter till dig och till Klarna som hanterar samtliga betalningar.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av personuppgifter?
Kund har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få besked om vilka personuppgifter som har lagrats i nätbutiken. Om Kund vill ha sådan information ska en skriftlig begäran postas till Miljöklokts fysiska adress: Save2day in Sweden, Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm

Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning vara underskriven av Kund med angivna kunduppgifter, inklusive personnummer. Begäran kan av säkerhetsskäl INTE skickas per e-post. De begärda uppgifterna postas inom 30 dagar till Kunds registrerade adress. Om Kund ändrar e-post, adress, namn eller betalningsuppgifter eller för att säga upp användarkontot så skickas ett e-postmeddelande till [email protected]

Hur behandlar vi dina uppgifter? Se i överskådlig punktform, 1-9

 1. Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och mobilnummer för att vi skall kunna leverera dina beställda produkter.

 2. Vi lagrar ditt namn, adress, e-post, telefon (mobil), personnummer samt information om de produkter/tjänster
  som du har köpt för att kunna uppfylla våra åtaganden vid eventuell reklamation.

 3. Vi lagrar finansiell information om dina betalningar av våra produkter/tjänster för att kunna hantera
  våra åtaganden vid eventuell reklamation och för att följa Bokföringslagens krav på att spara kunduppgifter i 7 år efter köp.

 4. Vi lämnar ut dina adressuppgifter till tredje part (samarbetspartners) för att kunna hantering dina beställningar och betalningar.  Dessa företag har förpliktat sig att inte vidarebefordra dina uppgifter. Uppgifterna används enbart för att hantera din beställning och betalning:
  a)/ till respektive leverantör av erbjudna produkter som ansvarar för leverans av produkter som du har köpt.
  b/) till betaltjänsten Klarna som hanterar betalning av beställda produkter.

 5. Du har när som helst rätt att begära att dina uppgifter raderas ur systemen, med 2 begränsningar;
  1. Bokföringslagens krav på att spara kunduppgifter. Vi lagrar dina uppgifter efter köp i 7 år.
  2. För att kunna hantera eventuella reklamationer under din garantiperiod om 12 månader efter
      ditt köpmåste vi ha tillgång till dina kunduppgifter under den perioden.

 6. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.

 7. Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv.

 8. I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss.
  Du har rätt att få veta vilken lagrad information vi baserar våra erbjudanden till dig på.

 9. Observera att du har rätt att få ett utdrag av all kundinformation som vi har om dig hos oss inom 30 dagar från den dag som du begär ut uppgifterna.
  Dessa uppgifter postas av sekretesskäl till din registrerade adress, ej via epost.

Registrerade kunduppgifter?
Du kan känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer den gällande dataskyddslagstiftning GDPR. Villkoren nedan är enbart tillämpliga för Kund som är konsument: Save2day håller ett register över samtliga kunder som har registrerat sig eller köpt något i nätbutiken. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, mailkonto, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter baserade på användningen av Miljöklokts nätbutik. Uppgifterna används för hantering och leverans av köpta produkter och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att vi ska kunna optimera användarupplevelsen för konsument genom hur innehållet presenteras. Miljöklokts kunder och registrerade användare samtycker till att personuppgifterna används enligt ovan och att marknadsföring även kan ske genom nätbutikens egen e-post. Marknadsföringen via e-post regleras i marknadsföringslagen. Registrerade personuppgifter, namn, adress och mobilnummer (för avisering) lämnas ut till följande samarbetspartners:

1. Namngivna leverantörer som hanterar logistik, förpackning och leverans av köpta produkter.

2. Betalföretaget Klarna som hanterar betalningar för köpta produkter.

Dessa företag har förpliktat sig att inte vidarebefordra dina uppgifter. Uppgifterna används enbart för att hantera dina beställningar och betalningar. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Save2day använder ej heller dina uppgifter inom annan verksamhet eller av dotterbolag till Save2Day.

Samtliga konsumenter har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla sitt samtycke till lagring av personuppgifter, begära ett registerutdrag av registrerade uppgifter eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Uppgifterna kan efter begäran spärras mot marknadsföring. Personuppgifter sparas ej mer än 2 år från registreringsdatum och vid köp i 7 år från senaste köp för att därefter raderas.

Vem är ansvarig för innehållet i tjänsten?
Miljöklokts ägare Save2day in Sweden HB
Postadress: Uggelviksgatan 11, 11427 Stockholm
Organisationsnummer: 969746-5905
Driftsansvarig: Kenneth Engström. Tel: 0708- 450614 mejl: kenneth.engstrom@miljoklokt.se
Bank: SEB Östermalmstorg, Stockholm

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att tjänsten behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter: Telefonnummer: 08-657 6100. E-post: [email protected]

Force Majeure 
Miljöklokt ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation uppstår informerar vi Kunden dels när problemet uppstår och i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Save2day rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Informationen i Miljöklokt är skyddad genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. 
Detta innebär att nätbutikens texter, namn, varumärken, produktnamn, bilder, design och layout samt information om produkter/tjänster inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Miljöklokt och från leverantör som publiceras i tjänsten. Överträdelse beivras med krav på skadestånd.